Når kan man pålegge overtid?

Overtid eller merarbeid kan ikke brukes som en varig ordning, men det er noe som heter «særlig og tidsavgrenset behov». Advokatene i Grette forklarer jussen rundt denne ganske vanlig problemstilling for mange i norsk sportsbransje.


Spørsmål:

Hei! På grunn av økt etterspørsel og sykdom blant noen av våre ansatte, har vi behov for at de øvrige trår til litt ekstra i en periode. Dette betyr at de ansatte må regne med noe overtidsarbeid. Dette går som regel fint, men noen ansatte er misfornøyde og nekter å jobbe overtiden som må til. Dette skaper store utfordringer for oss.

Jeg lurer derfor på å om jeg kan kreve at de ansatte jobber overtid? Eller kan de nekte, for eksempel fordi de må hente i barnehagen?


Svar fra Grette:

Hva er egentlig overtid?

Arbeid utover avtalt arbeidstid utgjør såkalt merarbeid. Dersom arbeidet overstiger arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid, er det overtidsarbeid. Etter arbeidsmiljøloven skal den alminnelige arbeidstiden ikke overstige 9 timer pr. 24 timer (døgn) og 40 timer pr. 7 dager (uke). En arbeidstaker som arbeider mer enn dette (enten pr. døgn eller pr. uke) har som hovedregel krav på overtidsbetaling.

 

Når kan overtid pålegges?

Arbeid utover avtalt arbeidstid kan ikke gjennomføres uten at det er et "særlig og tidsavgrenset behov" for det. Overtid eller merarbeid kan derfor ikke brukes som en varig ordning. Særlig arbeidspress på grunn av sesongmessige svingninger eller andre uforutsette hendelser, vil typisk oppfylle kravet til et «særlig og tidsavgrenset behov». Du som arbeidsgiver kan derfor i utgangspunktet kreve overtidsarbeid for å dekke opp for sykdom og stor pågang i virksomheten.

 

Arbeidstaker kan likevel nekte overtidsarbeid på visse vilkår

Arbeidstaker kan nekte arbeid utover avtalt arbeidstid når dette er begrunnet i "helsemessige eller vektige sosiale grunner". Dersom det er snakk om helsemessige årsaker, kan arbeidsgiver kreve at arbeidstakeren fremviser legeattest. Sosiale grunner som kan frita fra plikt til å arbeide overtid, er typisk at man må hjem for å passe barn eller hente i barnehage. Etter dette er det klart at det ikke er nok for å kunne nekte overtidsarbeid, at den ansatte har lyst på fri.

 

Det er likevel viktig å merke seg at arbeidsgiver plikter å frita arbeidstakeren for overtidsarbeidet dersom arbeidet kan utsettes eller utføres av andre og dette ikke medfører en skade for virksomheten.

Vår anbefaling er å raskt komme i dialog med de ansatte i perioder hvor arbeidspresset øker, og finne ut av arbeidstakernes ønsker og behov.

 

Begrenset hvor mye overtid som kan pålegges

Dersom vilkårene for å arbeide overtid er oppfylt, kan arbeidsgiver rettmessig pålegge arbeidstaker å arbeide overtid i inntil:

 

  • 10 timer i løpet av 7 dager.
  • 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker.
  • 200 timer i løpet av 52 uker.


Samlet arbeidstid må uansett ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer, eller 48 timer i løpet av 7 dager.

 

Ansatte som nekter uten grunn

Dersom ansatte nekter å arbeide overtid tross pålegg, kan dette i ytterste konsekvens gi grunnlag for oppsigelse. Arbeidstaker som mener de kan fritas fra arbeid utover avtalt arbeidstid kan ta tvisten inn for tvisteløsningsnemnda for avgjørelse.


Les også:

Hva skal til for å avskjedige en ansatt?

Trekk i lønn ved feilutbetalinger

Plikter og rettigheter når arbeidsforhold endres

Deltidsansattes rett til utvidet stilling

Planlegg oppfølging av ansatte i prøvetid!

Tilbake
 

Nike stenger ned fabrikker i Vietnam

 
Det globale salget av sportsutstyr økte med 11 % i pandemiåret
 
Aclima og REV Ocean i samarbeid
 
16. september kan du tenne bål igjen
 
Distribusjon, salg og prising - regelendringer på vei