Våre spaltister. Advokat Anders Nordli, spesialist på skatte- og selskapsrettslige forhold og advokat Thorkil H. Aschehoug, leder av Grettes arbeidslivsavdeling.

Våre spaltister. Advokat Anders Nordli, spesialist på skatte- og selskapsrettslige forhold og advokat Thorkil H. Aschehoug, leder av Grettes arbeidslivsavdeling.

Plikter og rettigheter når arbeidsforhold endres

Kan vi flytte en ansatt over til en annen avdeling/butikk?


Jeg er daglig leder for en sportsforhandler som driver et par butikker. Det er litt avstand mellom dem og de retter seg mot litt ulike kundesegment. Vi ønsker nå å omdisponere ansatte fra den ene til den andre butikken. Dette vil påvirke både reiseavstand, arbeidsoppgaver og antakelig lønn for dem som flyttes. Hvilke muligheter har vi for å gjennomføre en slik endring raskt?

Å flytte ansatte mellom avdelinger kan ofte være et fornuftig alternativ til å nedbemanne. Dersom oppsigelser er alternativet, plikter man faktisk også å tilby de ansatte alternativt arbeid der dette lar seg gjøre. Arbeidsgiver har et relativt vidt spillerom til å foreta slike endringer gjennom den såkalte styringsretten, men noen begrensninger er det viktig å være klar over.

Begrensninger i styringsretten

Man sier gjerne at endringer i kraft av styringsretten ikke kan gå utover det som er avtalt i arbeidsavtalen. Noen typiske begrensninger kan derfor være at arbeidsgiver gjennom arbeidsavtalen har bundet seg til å tilby arbeidstaker visse arbeidsoppgaver, en viss arbeidstidsordning, et visst arbeidsted, en viss lønn etc.

Men avtalen kan også selv åpne for ensidige endringer fra arbeidsgivers side. Fleksible formuleringer som at arbeidstedet eller arbeidsoppgavene «for tiden er» slik og sånn, er formuleringer som gir arbeidsgiver handlingsrom for ensidige endringer. Dette bør dere passe på å få inn i fremtidige arbeidsavtaler dere inngår.

Men selv om slike «fleksible» uttrykk ikke er benyttet i avtalen, kan det være at avtalen likevel må tolkes som at arbeidsgiver ikke har ment å binde seg for all fremtid. Domstolene har i mange saker de siste årene slått fast at vilkår som tilsynelatende er «låst» i arbeidsavtalen, likevel kan endres når dette er viktig for arbeidsgiver og det fremstår som urimelig å ikke tillate arbeidsgiver å gjøre slike endringer.

Endringer utover styringsretten 

Dersom arbeidsavtalen er til hinder for de aktuelle endringene eller endringene er så betydelige at de går utover hva som kan gjøres i kraft av styringsretten, kommer andre regler til anvendelse.


Les mer om dette temaet på våre medlemssider - kontakt her for medlemsskap eller tilgang.

Viktigheten av saklighet i prosessen

Uavhengig av om bedriften din gjennomfører endringene i kraft av styringsretten eller ved å tilby ny stilling, stilles det krav om at saksbehandlingsprosessen foregår på en ryddig og saklig måte - og at beslutningen tas på et forsvarlig og saklig grunnlag uten vilkårlighet eller utenforliggende hensyn. En saklig og ryddig prosess vil også lette oppgaven for bedriften, og skape mindre risiko for konflikter i etterkant.


LES OGSÅ: Deltidsansattes rett til utvidet stilling.

Tilbake
 

Nike stenger ned fabrikker i Vietnam

 
Det globale salget av sportsutstyr økte med 11 % i pandemiåret
 
Aclima og REV Ocean i samarbeid
 
16. september kan du tenne bål igjen
 
Distribusjon, salg og prising - regelendringer på vei