Bærekraft

Enighet om et felles kartleggingsverktøy

Norsk Sportsbransjeforening har sammen med noen av de største bransjeaktørene, blitt enige om et felles kartleggingsverktøy som skal hjelpe alle parter med å oppfylle åpenhetslovens krav om gjennomføring av aktsomhetsvurderinger.


Det er et unikt og omfattende bransjesamarbeid som nå lanseres.

Dette er verktøyet

Bransjen er blitt enig om innholdet i en undersøkelse / kartleggingsverktøy som hele bransjen kan bruke i sitt arbeid med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Prosessen for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger følger OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Kartleggingsverktøyet inkluderer et spørreskjema med ca. 50 spørsmål som dekker alle områder omtalt i Åpenhetsloven.

Til kartleggingen har sportsbransjen valgt en teknologiløsning fra den norske systemleverandøren CEMAsys som har spesialisert seg på bærekraft og leverer løsninger for hele Environmental Social Governance (ESG) segmentet.

Resultatrapporter basert på leverandørenes utfylte kartleggingsskjemaer gir et oversiktlig bilde av den kartlagte aktørens nivå.

Leverandører som blir bedt om å fylle ut kartleggingsskjema bestilt av en forhandler, kan bruke dette samme utfylte skjema til en annen forhandler som ber om det. Denne løsningen sikrer at data fra leverandør ikke misbrukes, og at leverandøren har kontroll på hvem som har mottatt utfylt kartleggingsskjema.

Norsk Sportsbransjeforening, XXL og Sport Holding har over lengre tid jobbet med dette bransjeprosjektet for å etablere en felles plattform og rammeverk med mål om å oppfylle Åpenhetslovens krav om gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. 

Nå er de største sportskjedene i bransjen blitt enig om innholdet i et spørreskjema / kartleggingsverktøy, som de håper vil hele bransjen finner nyttig og vil bruke.


   Les mer om sportsbransjesamarbeidet og Åpenhetsloven   


Norsk sportsbransjeforening har gjort et betydelig arbeide med å informere sportsbransjen om åpnehetslovens innhold og krav.


Tror du aktørene i sportsbransjen er godt nok forberedt på Åpenhetsloven?

– Jeg vet at de aller fleste er opptatt av å ivareta FNs menneskerettigheter og ILO konvensjoner; tvangsarbeid, organisasjonsfrihet, diskriminering og barnearbeid. Men det er svært krevende å ha full kontroll på at alle ledd i hele verdikjeden til et produkt, helt fra råvarenivå, ivaretar menneskerettighetene. Mitt inntrykk er at veldig mange av sportsbransjens aktører har jobbet godt over mange år med alt som dekker innholdet i Åpenhetsloven, sier administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening; Trond Evald Hansen.

 

Har det vært vanskelig å samle bransjen om dette felles kartleggingsverktøyet?

– Pål Wibe i XXL kontaktet meg før jul, og vi startet en diskusjon om et mulig bransjesamarbeid for å tilnærme oss kravene i Åpenhetsloven. XXL var da godt i gang med arbeidet, men mente det var særdeles fordelaktig og samarbeide i sportsbransjen, da kravene i Åpenhetsloven ikke er konkurransedrivende. Ole-Henrik Skirstad i Sport Holding kvitterte raskt positivt, og jeg er imponert over hvordan XXL og Sport Holding har arbeidet sammen i denne prosjektet. Vi har siden februar gjennomført syv arbeidsmøter, som har ført til et spørreskjema / kartleggingsverktøy som lanseres og sendes ut innen 1.juli.

 

Loven trer i kraft nå, 1. juli. Når er det forventet at sportsbransjens aktører skal kunne fremlegge dokumentasjon på at de har kartlagt forholdene hos leverandører?

– Alle «større» virksomheter som er berammet av loven, må redegjøre for aktsomhetsvurderingen og senest offentliggjøre denne 30. juni 2023. I tiden som kommer, vil en rekke leverandørselskap motta spørreskjema fra Sport Holding og XXL. De vil da få et par måneder frist på å besvare kartleggingen. Jeg vil understreke at det dreier seg om kartlegging og ikke evaluering.

 

Det er Forbrukertilsynet som skal føre tilsyn med Åpenhetsloven, og kan ilegge virksomheter tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på loven.

 

Hva er prosedyrene og tidsfristen sportsbransjens aktører har for å rette opp og unngå mulkt, om det kommer frem brudd på Åpnehetslovens krav?

 

– Nå vil vi gjennomføre kartleggingen. Det vil naturlig være noen områder som er viktig å ha kontroll over enn andre og det skal vi se på etter at

besvarelsene er kommet. I tiden som kommer vil vi etablere et drifts- og kontaktutvalg, der sportskjeder, leverandører og representanter fra

systemleverandøren Cemasys vil delta. Det er ingen målsetning å gi eller true med bøter og overtredelsesgebyr. Vi ønsker å ha gode dialoger og hjelpe de som evnt har behov for å få full kontroll på hele verdikjeden, forklarer Trond Evald Hansen.

 

Ansvarlig pådriver

Arve Sehl, Regulatory Affairs & Sustainability Manager hos XXL, har vært tett på denne gode og konstruktive prosessen, og håper nå mange i bransjen vil ha nytte av verktøyet og arbeidet videre.

 

Har det vært vanskelig å samarbeide om dette?

– Nei overhodet ikke, det har vært en veldig god prosess. I XXL har vi jobbet med forberedelser til denne kartleggingen en god stund. I denne prosessen ble vi raskt klar over at hele bransjen styrkes dersom vi klarer å samarbeide om felles løsninger. Et samarbeid vil redusere belastningen på våre leverandører og produsenter, og vi er overbevist om at resultatet blir av bedre kvalitet. Dessuten tror jeg vi er enige om at risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ikke bør være et konkurransefortrinn, snarere tvert om.  Derfor strakk hånden ut til Norsk sportsbransjeforening for å se om det var mulig å få til et samarbeide, Trond Evald Hansen tok saken og holdt i samarbeidet videre, sier Arve Sehl hos XXL.

 

Utfordringene har nok ligget i at det mangler veiledere og direktiv. Ifølge partene er det ikke samarbeidet som har vært krevende, det har vært å få på plass et system og en behandling av data, og å gjøre undersøkelsen forståelig og dekkende.

Verktøyet sportsbransjen nå er blitt enige om å bruke vil gi både forhandlere og leverandører informasjon om hvilke områder det må jobbes videre med.

 

– Vi har komplekse verdikjeder og skal ikke være naive med tanke på at det finnes utfordringer i våre verdikjeder som krever tiltak. Åpenhetsloven omfatter ikke bare leverandører, produsenter, underleverandører og råvareprodusenter. Plikten til aktsomhetsvurdering favner om alle typer forretningsforbindelser som for eksempel transport, eiendom og ikke minst virksomhetene selv, sier Arve Sehl.*«større» virksomheter - allmennaksjeselskap, selskap som er notert på børs eller regulert markedsplass i Norge eller utlandet, og virksomheter som på balansedagen (31.12. for de fleste), overskrider to av disse tre tersklene:

  • Salgsinntekter på 70 mill. kroner,
  • Balansesum på 35 mill. kroner og/eller gjennomsnittlig 50 årsverk i regnskapsåret
Tilbake
 

Freddy Sobin blir ny sjef i XXL

 
Scandinavian Outdoor Award går til en 11-åring - genser fra Woolpower!
 
Donerte inntektene fra auksjonen til POW!
 
Nordmenn gravde dypt i lommeboka forrige uke
 
Suksess med bruktsalg på Black Friday