Sportsbransjen og Åpenhetsloven

Gjennom et omfattende sportsbransjeprosjekt er bransjen blitt enig om innholdet i en undersøkelse / kartleggingsverktøy som hele bransjen kan bruke i sitt arbeid med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.  


Den nye åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Forbrukertilsynet skal føre tilsyn med de bedriftene som er omfattet av loven, for å sikre at loven følges; Åpenhetsloven - Forbrukertilsynet. Loven gjelder bare «større» virksomheter, dvs. allmennaksjeselskap, selskap som er notert på børs eller regulert markedsplass i Norge eller utlandet, og virksomheter som på balansedagen (31.12. for de fleste), overskrider to av disse tre tersklene: Salgsinntekter på 70 mill. kroner, Balansesum på 35 mill. kroner og/eller gjennomsnittlig 50 årsverk i regnskapsåret.

Åpenhetsloven har som overordnet hovedformål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. 

Norsk Sportsbransjeforening, sammen med noen av de største bransjeaktørene, har over lengre tid jobbet med et felles bransjeprosjekt for å etablere en felles plattform og rammeverk med mål om å oppfylle åpenhetslovens krav om gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Bransjen anser arbeidet og diskusjonen rundt åpenhetsloven for ikke å være konkurransesensitive. Myndighetene oppfordrer sektorer til å samarbeide for sammen å oppfylle kravene i loven. Det er dette sportsbransjen nå har gjort.

 

Gjennom et omfattende sportsbransjeprosjekt er bransjen blitt enig om innholdet i en undersøkelse / kartleggingsverktøy som hele bransjen kan bruke i sitt arbeid med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.  Verktøyet baserer seg på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Kartleggingsverktøyet inkluderer et spørreskjema med ca. 50 spørsmål som dekker alle områder omtalt i Åpenhetsloven. Til kartleggingen har sportsbransjen valgt en teknologiløsning fra systemleverandøren CEMAsys. CEMAsys er et norsk konsulentselskap og systemleverandør spesialisert på bærekraft og leverer løsninger for hele Environmental Social Governance (ESG) segmentet. Resultatrapporter basert på leverandørenes utfylte kartleggingsskjemaer gir et oversiktlig bilde av den kartlagte sitt nivå.

 

Sportsbransjen søker å starte aktsomhetsvurderingen i sektorer der risikoen er størst for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven har, som nevnt, som overordnet fokus å ivareta FNs menneskerettigheter og ILO konvensjoner; tvangsarbeid, organisasjonsfrihet, diskriminering og barnearbeid. Virksomheter med høyest risiko er de som produserer produkter i de geografiske områdene som OECD har definert som «røde land», og –som produserer produkter / type produkter som er særlig risikoutsatt; eksempelvis tekstiler og batterier. Leverandører som blir bedt om å fylle ut kartleggingsskjema bestilt av en forhandler, kan sende en annen forhandler som ber om det, allerede utfylt skjema. Denne løsningen sikrer at data fra leverandør ikke misbrukes, og at leverandøren har kontroll på hvem som har mottatt utfylt kartleggingsskjema.

 

NSBF har også invitert alle medlemmer til- og avviklet et seminar med EY og NF&TA der informasjon rundt Åpenhetsloven er gjennomgått.

 

Spørsmål om kartleggingsverktøyet eller sportsbransjeprosjektet rettes Administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening; Trond Evald Hansen. Trond.evald.hansen@sportsbransjen.no // 901 77 602

 

Tilbake
 

Virke Handelskonferansen - ruskevær med klarvær i sikte

 
Kjetil André Aamodt: - Norske ski skal ta OL-gull
 
Cathrine Stange blir ny konsernsjef i Janus
 
Jan Tore Jensen går av som leder av Bergans
 
Barents Outdoor skal lage telt for Forsvaret