BETINGELSER


Påmeldingsskjemareturneres i ett eksemplar, som ved mottagelse nummerregistreres ikronologisk rekkefølge. Påmeldingsskjema er bindende og utstillere somtrekker seg fra utstillingen eller reduserer sitt påmeldte areal påutstillingen med mer enn 25%, blir stilt ansvarlig for betaling etterfølgende satser:


  • Avbestilling/reduksjon mottatt skriftlig innen1 mnd. før utstillingen, 50% av standleien/verdien av det reduserte areal.
  • Ved avbestilling senere enn 1 mnd. førutstillingen, gis ingen refusjon. Det vil ikke bli noe refusjon avpåmeldingsavgiften.


Arrangøreneforbeholder seg retten til å stoppe innregistreringen eller å redusere detpåmeldte areal, hvis det viser seg at utstillingen blir fulltegnet førpåmeldingsfristen. Dersom det påmeldte areal fravikes, har arrangøren retttil å nekte utstillerne plass eller anvise utstilleren ny plass.Arrangøren kan også nekte å akseptere påmeldinger og eksponering av visseutstillingsvarer/tjenester. Arrangøren tar siste avgjørelsen når detgjelder tildeling av plass.


Detaljertebestemmelser og tildelingspapirer vil bli sendt ut etterpåmeldingsfristens utløp. Utstillerne er bundet til å følge dissebestemmelser. Arrangøren forbeholder seg retten til å justere påmeldtareal.


ÅPEN STAND:

er stand som ønskes bygget av utstiller selv i sin helhet. Standen leveresnormal med flere åpne sider og plasseres fortrinnsvis i frittliggendeblokk sammen med andre utstillere med tilsvarende stands. Standen blirikke forsynt med vegger eller frontdrager fra arrangøren, men utstiller måvære forberedt på at nabostand setter opp vegger.


VEGGSTAND:

Arrangør bygger med standard frontdrager, side- og bakvegger.


UTESTAND: Bygges

av utstiller alene etter anvisning fra arrangør.


BETALINGSBETINGELSER: Påmeldingsavgiften

faktureres ved påmelding. Standleien faktureres med forfall minst 45 dagerfør første messedag. Alle fakturaer må være oppgjort før standen stillestil disposisjon.


Utfylt påmeldingsskjema og betalt påmeldingsavgift/registreringsavgift gir retttil oppføring i eventuell messekatalog.


Det er ikke adgang til fremleie av utstillingsplass.


Bare varer som er påmeldt kan vises fram på utstillingen. Varer må ikke fjernesfra standen i utstillingstiden uten arrangørens skriftlige samtykke.Produkter av erotisk eller voldelig karakter tillates ikke.


Overskrider gulvbelastningen av varer og utstyr 1000kg/m2, må det anføres ipåmeldingsskjemaet.


Plakater og annen reklame kan ikke settes opp eller distribueres på utstillings-eller parkeringsområder uten etter særskilt avtale med

arrangøren. Vareprøver og reklamemateriell må kunne deles ut på egen stand.


Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, oppvisninger, bruk av audiovisuelt utstyr o.l måikke være til sjenanse for nabostands og omgivelser. Evt. klager rettestil arrangør som har avgjørende myndighet. Bestemmelser for dissevirkemidler må nøye overholdes.


Utstillerneer ansvarlig for skader de selv, deres folk, produkter og lignende påførerbygninger, innredninger, anlegg og personer. Arrangørens og myndighetenesinstrukser og anvisninger må følges nøye. Nødvendige reparasjoner ogutbedring av skader skjer for utstillers regning.


Utstilleren må selv sørge for all transport, montasje, nedtaking, pakking ogbortkjøring av sine varer og sitt dekorasjonsmateriell. Alt gods tilutstillerne må være godt merket med navn og standsnummer.


Dersom utstillingen ikke er demontert og standplassen ryddet inne demonteringensutløp, kan arrangøren på utstillers regning og risiko besørge dette.


Arrangøren besørger daglig vask og/eller støvsuging av gulv, samt tømming av papirkurveri hallene. Ekstra rengjøring utover dette må bestilles spesielt og blirutført etter regning.


Arrangøren besørger vanlig vakthold fra siste monteringsdag til messen stenger, menpåtar seg intet ansvar for utstilte varer, utstyr og tredjepersonseiendeler. Utstillerne dekker selv alle nødvendige forsikringer. Oppholdpå utstillingsområdet utenfor ordinære åpningstider er forbudt.


Arrangørens eventuelle tilgodehavende hos utstillerne må betales før monteringstidensstart. Dokumentasjon på betalt standleie må kunne fremvises.


Hvis utstillingen p.g.a. force majeure, brann e.l ikke kan avvikles, har ingenav partene krav hos hverandre. Arrangøren hefter ikke for erstatningutover standleien.


Omstendigheter som arrangøren selv ikke råderover, slik som avbrudd i leveranse av strøm,vann, varme, tele- og datalinjer e.a. , medfører ikke rett for utstillertil å kreve erstatning eller refusjon av standleie.


Det forutsettes for øvrig at utstiller overholder norske lover, og innhenteralle eventuelle nødvendige tillatelser fra ansvarlig myndighet iforbindelse med utstillingen.


Ovennevnte vedtekter gjelder enhver bestilling, uansett hvilke reservasjoner som eruttrykt.


Oslo, 2.11.10

Tilbake
 
Nyheter

Slik blir kontantstøtten for bedriftene

 
Uro og økonomiske bekymringer
 
Bransjenytt
Nike har en plan for driften under COVID-19-krisen
 
OutDoor by ISPO 2020 er avlyst
 
Februar ble en sterk måned for sportsbutikkene