Bilde brukes med tillatelse fra Etisk handel Norge

Bilde brukes med tillatelse fra Etisk handel Norge

Aktsomhetsvurderinger kreves offentliggjort innen 30.juni

Gjennom et omfattende sportsbransjeprosjekt for å dekke kravene i Åpenhetsloven, der XXL har vært toneangivende bidragsyter, har sportsbransjen utviklet et kartleggingsverktøy som hele bransjen kan bruke. Kartleggingsverktøyet baserer seg på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.Åpenhetsloven har som overordnet fokus å ivareta FNs menneskerettigheter og ILO konvensjoner; tvangsarbeid, organisasjonsfrihet, diskriminering og barnearbeid. Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022. Forbrukertilsynet er de som skal føre tilsyn overfor bedrifter for å sikre at Åpenhetsloven følges; Åpenhetsloven - Forbrukertilsynet.

 

Det er flere faktorer som legges til grunn for bedrifter som er dekket av Åpenhetsloven. De mest grunnleggende er for bedrifter hvis den på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  1. Salgsinntekt på 70 millioner
  2. Balansesum på 35 millioner
  3. Har i gjennomsnittet ansatt 50 årsverk i regnskapsåret.

 

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Informasjonsplikten gjelder fra loven trådte i kraft 1. juli 2022. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal offentliggjøres senest 30. juni 2023.

 

Norsk Sportsbransjeforening, sammen med XXL og Sport Holding, har siden februar 2022 jobbet med et felles bransjeprosjekt for å etablere en felles plattform og rammeverk med mål om å oppfylle Åpenhetslovens krav om gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Stadion – kjeden har i senere tid blitt en aktiv deltager i prosjektet. Bransjen anser arbeidet og diskusjonen rundt Åpenhetsloven til ikke å være konkurransesensitive temaer. Myndighetene oppfordrer sektorer om å samarbeide og sammen nå kravene i Åpenhetsloven, det er dette sportsbransjen har gjort.

 

Kartleggingsverktøyet inkluderer et spørreskjema med ca. 50 spørsmål som dekker alle områder omtalt i Åpenhetsloven, og i tillegg sentrale temaer inkludert i forslaget til nytt «EU Directive on corporate sustainability due diligence».  Til kartleggingen har sportsbransjen valgt en teknologiløsning fra systemleverandøren Cemasy. Cemasys er et norsk konsulentselskap og systemleverandør spesialisert på bærekraft som leverer løsninger for hele Environmental Social Governance (ESG) segmentet. Resultatrapporter basert på leverandørenes utfylte kartleggingsskjemaer gir et oversiktlig bilde av den kartlagte sitt nivå.

 

Sportsbransjen startet kartleggingen i sektorer der risikoen er størst for brudd på menneskerettigheter. Åpenhetsloven har, som nevnt, som overordnet fokus å ivareta FNs menneskerettigheter og ILO konvensjoner; tvangsarbeid, organisasjonsfrihet, diskriminering og barnearbeid. Høyest risiko er produkter som produseres i geografiske områder, i hht OECD definert som «røde land». Og - produkter / type produkter som er særlig risikoutsatt; eksempelvis tekstiler og batterier. Leverandører som blir- eller er bedt om å fylle ut kartleggingsskjema bestilt fra en forhandler, kan sende annen forhandler som ber om det, allerede utfylt skjema. Denne løsningen sikrer at data fra leverandør ikke misbrukes og leverandøren har kontroll på hvem som har mottatt utfylt kartleggingsskjema.

 

Norsk Sportsbransjeforening har også invitert alle medlemmer til- og avviklet et seminar med EY og NF&TA der informasjon rundt Åpenhetsloven er gjennomgått.


Tilbake
 

Skogstad satser ytterligere i Lom

 
Craft Sportswear lanserte kolleksjonen til Norges olympiske og paralympiske tropp
 
Nye EU-krav til selskapsstyring og ESG-rapportering
 
Sportsbransjen gjør det enklere å reparere turtøy
 
AI-forordningen og unntak for høyrisikosystemer