Medlemsbrev desember 2021

Vi i Norsk Sportsbransjeforening har hatt mye å henge fingrene i vi også, og nedenfor er en liten summering vi tenker dere som medlemmer finner interessant. Godt nytt år, og god lesning!


Kjære medlemmer i Norsk Sportsbransjeforening.

Dette er for mange tiden for å se seg litt tilbake. Hvem skulle tro at mangel på produkter, enten ved at det kommer for seint eller ikke kommer i det hele tatt, skulle bli en utfordring for sportsbransjen for bare to år siden? 2021 blir uansett et nytt godt år for norsk sportsbransje. Det er liten tvil om at sport og aktiv fritid betyr mye for nordmenn, når vi rammes av stramme restriksjoner mot å møtes. Det er mye psykisk helse i fysisk aktivitet.

 

Vi i Norsk Sportsbransjeforening har hatt mye å henge fingrene i vi også, og nedenfor er en liten summering vi tenker dere som medlemmer finner interessant. God jul, godt nytt år, og god lesning!

 

Økonomi

Vi er bare to ansatte i Norsk Sportsbransjeforening. Medlemskontingenten og annonseinntekter til www.sportsbransjen.no og bladet SPORT er eneste inntektskilde. Mesteparten av arbeidet vårt genererer ingen inntekter, men for en samlet bransje gir aktivitetene våre gode gevinster. Siden det ikke har vært noen ansatte i Norspo AS, alle har vært ansatt i NSBF, har NSBF fått noen inntekter for arbeidet i fbm å arrangere Norspomessen av Norspo AS. Når vi ikke har arrangert Norspomessen i 2021 påvirker det økonomien vår, vi styrer mot en halv million i underskudd i 2021. NSBF er non-profit selskap, men vi bør gå i balanse. Vi jobber med noen modeller for fremtiden for å sikre nettopp det.

 

Rekruttering

Gjennom 2021 har vi fått åtte flere medlemsbedrifter og det er flere på trappene til å delta i bransjesamarbeidet. Vi ønsker velkommen til Dale, Øyo, Olympiasport, Smart4you, Barents, Odlo, Drytech og Varri. Vi er i skrivende stund 84 medlemsbedrifter, og så mange har vi aldri vært før. Vi er veldig glad for alle medlemsbedriftene i Norsk Sportsbransjeforening. Jo flere vi er, desto sterkere fremstår vi.

 

Presse / Media

Arbeidet med å synliggjøre sport og sportsbransjen er et viktig oppdrag for oss. Vi har vært involvert i en rekke mediesaker gjennom året. Sportskjedenes kvartalsvise omsetningsrapport er interessant for de mediene vi deler informasjonen med. I tillegg får vi innimellom gode treff på saker som de vi fikk nå like før jul.

Gitte S. Valleseter (50) likte ikke så godt å gå på tur før hun fikk seg truger. Nå tar trenden helt av. (aftenposten.no)

https://www.tv2.no/v/1708279/

 

SPORT / www.sportsbransjen.no

Vi har ca 40 000 klikk på www.sportsbransjen.no hver måned. Nyheter på nettsiden har som mål å være dagsaktuelle, mens bladet SPORT går grundigere til verks, der vi lager to blader i året. På hjemmesiden vår ligger egen medlemsside, der man bl.a. kan finne tidligere utsendte statistikker. Ved siden av nyhetssiden gir «Ledig stilling» og «Bransjeregisteret» flest klikk. For medlemmer er det gratis å annonsere etter nye kollegaer, og det ligger medlemsfordeler for bedriftspresentasjonene i «Bransjeregisteret». Vi oppfordrer alle til å ta en liten titt på egen bedriftspresentasjon for å sikre at all informasjon til enhver tid stemmer der.

 

Myndighetsarbeid

Høring om plast i fritidsfiskekategorien, der Miljødirektoratet inviterte oss til å komme med innspill, har vært og er et viktig engasjement. Hypotesen til Miljødirektoratet var at fritidsfiske inneholdt vesentlig større mengder plast og fare for plastavfall i sjøen enn det som er tilfelle. Vi fikk avklart disse feilkildene i tidlig fase, som igjen bidrar positivt overfor bransjen og resten av samfunnet, der direktoratet i etterkant kan rette fokus mot de industriene og aktørene som virkelig forurenser.

 

Gjennom våren 2021 ble kravet om å stenge enkelte butikker i definerte geografiske området kommentert av oss overfor Finansdept., Helsedirektoratet og Stortingets finanskomite. Vårt oppdrag var å poengtere behovet for å få tilgang til sports- og friluftsutstyr for rekreasjon i den vanskelige tiden, samt sykler for å komme seg frem. I tillegg beskrev vi den krevende situasjonen arbeidsgiverne sto i med nødvendige permitteringer av ansatte. Sportsbransjen er en viktig bidragsyter for fysisk og mental helse.

 

Vi har fått en rekke høringsnotat som påvirker sportsbransjen gjennom året som vi svarer på. Gjerne i samarbeid med representanter fra medlemsbedriftene.

 

Direktoratet for samfunnsberedskap og sikkerhet (DSB)

Maskindirektivet omhandler en rekke kvalitetsvariabler for godkjennelse av elsykler. DSB skal sikre at direktivet overholdes. DSB sin tolkning av reglene har vært vesentlig avvikende fra andre europeiske land, og det var en tid nokså kritisk for godkjennelse av elsykler i det norske markedet. Vi har holdt en god og konstruktiv dialog med DSB sammen med noen av sykkelleverandørene. Arbeidet har gitt DSB viktig kunnskap om hvordan sykkelbransjen er organisert nasjonalt og internasjonalt. De omfattende kravene i Maskindirektivet arbeides for å nås, men det norske markedet er avhengig av at det internasjonale markedet arbeider etter samme standarder.

 

Folkehelse

Sportsbransjens største konkurrent er inaktivitet. Mange nordmenn trenger et puff for å velge et aktivt- til fordel for et inaktivt liv. Sportsbransjen har en viktig funksjon for å få folk opp av sofaen. Sammen med Gjensidigestiftelsen og Aktivitetsalliansen, jobber vi med bl.a. Roede, DNT, Syklistene, Skiforeningen og Treningssenterforbundet for å bidra til økt fysisk aktivitet i befolkningen. Det er en rekke større og mindre lokale tiltak som tilrettelegges av gruppen. Et eksempel på et prosjekt, gjør vi sammen med Helsedirektoratets «Styrkeuka». Det består i hovedsak av å informere og inspirere nordmenn til å trene styrketrening. Vi viser hvor lite som skal til og hvor enkelt det er.

 

NSBF jobber sammen med Syklistene og en rekke andre aktører i «Nasjonal transportplan», der målet er å sikre god tilrettelegging for bl.a. syklister.

 

Statistikk

Sportsbransjen er i stor endring. Det er viktig for bransjens aktører og forstå hvordan de ulike markedene utvikler seg. Da får man kompetanse til å ta viktige strategiske beslutninger for egen bedrift mtp å tilpasse seg markedsutviklingen. NSBF mottar kvartalsvis netto omsetningstall fra sportskjedene XXL, Sport1, Intersport, Stadion, Coop og Sport Norge. Vi estimerer omsetningen til MX-Sport. Til sammen utgjør denne omsetningen ca 57 prosent (per 2020) av det totale sportssalget til norske sluttbrukere. På høsten gjøres et større arbeid med å beregne det totale sportsmarkedet. Dette deles med medlemmer i NSBF.

 

 

Bærekraft

Styret i Norsk Sportsbransjeforening ønsker at bærekraft settes øverst på agendaen i administrasjonen og at denne bidrar til å forsterke fremdriften i arbeidet overfor en samlet sportsbransje. Norsk sport- og friluftsliv er avhengig av at naturen er intakt og at årstidene er stabile. Det er i naturen at kundegruppen bruker våre produkter. For å bevare etterspørselen og sikre næringens framtidige konkurranseevne vil vi gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn.

 

Det kommer kraftfulle nasjonale og internasjonale direktiv om hvordan de ulike industriene skal opptre og jobbe bærekraftig, i nær fremtid. Dere som er invitert til deltagelse i dette prosjektet er tekstilprodusenter, - leverandører og -forhandlere og medlemmer i Norsk Sportsbransjeforening. Å drive en bærekraftig og samtidig lønnsom virksomhet er den sentrale problemstillingen dere alle står ovenfor. Det er en ekstern trussel som krever ny kompetanse og omfattende organisatorisk omstilling, noe som er svært krevende for den enkelte aktør å løse alene.

 

Det er noen prosjekter sportsbransjens aktører med fordel kan og bør samarbeide om. Norsk Sportsbransjeforening inviterer til prosjekter som ikke er konkurransesensitive. Vi mener at bransjens aktører med stor fordel bør samarbeide om en bærekraftig utvikling av næringen som helhet. Målet med å samarbeide i nettverk er å øke kunnskapen til hver bedrift så mye som mulig med så lav økonomisk innsats som mulig. Vi mener det gir åpenbare fordeler å delta i et felles bærekraftsprosjekt med mål om å ta ut gevinster gjennom samarbeidet istedenfor å jobbe hver for seg

 

Autostore

Stadig flere i sportsbransjen bruker Autostore for vareplukking på lager. Målsetningen med Autostoreprosjektet er å finne standardløsning på pakker (kartonger). Effekten ved standardisering gir bedre forutsetninger for mer bærekraftig miljø, siden det blir mindre søppel og mer gjenbruk av papp ved standardiserte pakker. Det vil også gi økonomiske gevinster når transport av varer pakkes effektivt på biler (mindre luft med standard pakkestørrelse). I tillegg vil bransjestandarden gi mindre manuell håndtering av pakker. Prosjektet er bevisst at reduserte kostnader i et ledd i verdikjeden, f.eks. i retail-leddet, kan medføre økte kostnader i leverandørleddet. Vi ser derfor på kostnadsbildet i hele verdikjeden.

 

Sykkelmekanikerutdanning

NSBF har startet et arbeid med Utdanningsdirektoratet for å etablere et formelt utdanningsløp for sykkelmekanikere. Det økte salget av elsykler, setter større krav til økt kompetanse. Reparasjonstjenester er også i tråd med det sterke bærekraft- og gjenbruksfokuset som sportsbransjens aktører må forholde seg til. Vi ønsker at flere tar vare på sykkelen sin og reparerer istedenfor å kjøpe nytt, der og når det er mulig.

 

Norspomessene

Med de store endringene i bransjens ordrevinduer, vedtok styret i Norspo AS å avlyse vintermessen i januar og sommermessen i juni 2022. Januarmesse ble ikke relevant, da alle ordre er satt i god tid før messen. Junimessen har ikke vært lønnsom de seneste årene, og når det er så stor usikkerhet med ordrevinduer i tillegg til store utfordringer med å finne egnede messelokaler til nye tidspunkt på kort tid, fant man eneste fornuftig å avlyse sommermessen i god tid før planlagt gjennomføring, slik at bransjens aktører får god tid til å planlegge gode handelsløsninger.

 

Internasjonalt samarbeid

NSBF har årlige møter med våre nordiske kollegaer, der vi diskuterer og informerer hverandre om hvordan de nasjonale- og internasjonale markedene utvikler seg. NSBF deler også en del informasjon til de større analysebyråene og konsulentaktørene som jobber på europeisk nivå. Det er viktig for oss i Norge og forstå og være en del av det internasjonale arbeidet og nettverket, slik at vi til enhver følger med på trender, krav og evnt lovreguleringer som vurderes.

 

Styret og medlemmer i Norsk Sportsbransjeforening og Norspo AS

Vi har gjennom året avviklet seks styremøter i de to selskapene. Jeg er glad for det sterke engasjementet styret viser for å bistå administrasjonen med mål om best målrettet arbeid mot det beste resultatet for en samlet norsk sportsbransje. Det er inspirerende å jobbe med så mange flinke og engasjerte styremedlemmer. Jeg vil også takke alle gode diskusjoner med medlemsbedriftene gjennom året. Den gode dialogen med dere alle gir de beste forutsetningene for at vi sammen skal nå våre mål.

 

 

Tilbake
 

Stort verdipotensial i eksport for norsk sportsbransje

 
Nullvekst for sportsbransjen i år
 
Feiret med gående konferanse
 
Strategi
Hva kan bedre tilfredsheten hos kunder i sportsbransjen?
 
Dæhlie tilbake som sponsor for langrenn