EU vil gjøre tekstiler mer bærekraftige

EU-kommisjonen har lagt frem en strategi med en rekke tiltak som skal gjøre tekstiler mer miljøvennlige.


Tekstilstrategien er en av fire leveranser i EU-kommisjonens pakke om sirkulær økonomi som ble lansert 30. mars 2022. Den er en viktig del av EUs grønne giv for et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa.

Målet med tekstilstrategien er å redusere miljøbelastningen fra tekstiler i hele verdikjeden. EU-kommisjonen foreslår at tekstilene skal designes slik at de får lengre holdbarhet, kan brukes om igjen og repareres og materialgjenvinnes til nye tekstiler. Bruken av miljøgifter i tekstiler skal også reduseres.

 

Tekstilene skal inneholde mindre fiberblandinger slik at de blir lettere å materialgjenvinne, og det skal brukes mer materialgjenvunnet fiber.

 

- EU-kommisjonens tekstilstrategi inneholder en imponerende stor og bred satsing med konkrete tiltak som vil gjøre tekstiler mer miljøvennlige og sirkulære.  Dette er et stort grønt skifte for tekstilindustrien, som også forbrukerne vil nyte godt av ved at klær får bedre kvalitet og vil vare lengre, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Vil stoppe vekst av søppelberg

EU-kommisjonen oppfordrer produsentene til å redusere antall kleskolleksjoner i året og ta ansvar for å redusere klima- og miljøfotavtrykket.

I tekstilstrategien foreslår EU-kommisjonen at produsentene skal få ansvar for tekstilene gjennom hele livsløpet og skal finansiere og håndtere tekstiler når de blir avfall. Det er ventet at EU kommer med et krav om utvidet produsentansvar i EU-kommisjonens forslag til revidert rammedirektiv om avfall som kommer i 2023. Dette støtter opp om allerede vedtatt EU-krav om separat innsamling av tekstilavfall.

Miljødirektoratet jobber nå med et forslag til ny forskrift som stiller krav om at kommuner må innføre løsninger for separat innsamling av flere ulike avfallstyper, inkludert tekstilavfall i Norge. Det følger av EUs rammedirektiv om avfall at EU/EØS-landene skal innføre et slikt krav fra 2025. 

Slipper ut mye mikroplast

EU-kommisjonen vil senere i år legge fram et eget initiativ med flere forslag som skal redusere utslipp av mikroplast i miljøet.  Her vil det komme tiltak som også gjelder tekstiler, for eksempel å redusere utslipp av mikroplast fra vask av klær. 

Innen 2030

Som oppfølging av tekstilstrategien vil EU-kommisjonen utarbeide forslag til ulike regelverk som skal sikre at tekstiler innen 2030 skal være miljøvennlige og sirkulære. Når EU-reglene blir vedtatt vil de bli gjort gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen.

På høring

EU-kommisjonens tekstilstrategi er lagt ut på høring på Miljødirektoratets nettsider.

 


06.april, 09.00-10.00 inviterer NF&TA til webinar om den nye tekstilstrategien til EU der vil de gå nærmere inn på hva den vil bety for Norge.

 

Tilbake
 

Nike sliter med for mye ukurrante lagervarer

 
Kina rapporterer om avtagende global etterspørsel
 
Dale of Norway er ikke konkurs
 
Bærekraft som konkurransefortrinn
 
Kick off for høstens Intersport 4T Tour